Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I GWARANCYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży: Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres TERMA-TECH S.C   ul.Ziębicka 32, 50-507 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
 3. Każdy oferowany towar posiada polską kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu producenta.
 4. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię- znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.
 5. Warunkiem korzystania z gwarancji jakości jest uruchomienie i montaż zamówionego produktu przez pracowników autoryzowanego serwisu producenta danego produktu, chyba że dokument gwarancji stanowi inaczej.
 6. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.Jeśli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta wówczas Sprzedający poinformuje Kupującego o lokalizacji takiej sytuacji.
 7. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Firmowy.
 2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej -od dnia jej zawarcia.
 3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 4. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. 2000 nr 22 poz.271 z późn. zm. art. 10, ust 3, pkt. 3 prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Świadczeniami tego typu są towary sprowadzane na specjalne zamówienie Kupującego ( będące w ofercie sprzedaży Sprzedawcy jako informacja o możliwości zakupu lecz produkowane przez wytwórcę na wyłączne zamówienie Kupującego)
 5. Wszystkie grzejniki zamawiane przez klienta w kolorze innym niż standardowy kolor producenta jest grzejnikiem produkowanym na indywidualne życzenie klienta i nie podlega zwrotowi 

 • Daniel Miara
 • Autor: Daniel Miara
 • Utworzono: 23/05/2018
 • Zmieniono: 23/05/2018