Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.terma-tech.pl


§ 1 DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Klient może być jednocześnie usługobiorcą.

3. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

4. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

5. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.sklep.terma-tech.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

9. SPRZEDAWCA –  prowadzący działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

10. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

11. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

13. USŁUGODAWCA – Tomasz Łomny, Jacek Siborowski TERMA-TECH S.C  (adres prowadzenia działalności: ul. Ziębicka 32, 50-507 Wrocław ) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 899-26-68-684.

14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

15. ADMINISTRATOR– podmiot o którym mowa w § 1 pkt 13 Regulaminu prowadzący działalność gospodarczą pisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

16. COOKIES - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora

17. URZĄDZENIE - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

18. UŻYTKOWNIK - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

19. DOWÓD ZAKUPU – paragon fiskalny, faktura VAT, wyciąg z konta lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu.

20. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.


§ 2 STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Uzytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.


§ 3 SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora


§ 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: komputer z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli; przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej lub inne.

5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.


§ 5 ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: np. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

8. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.


§ 6 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3. Ceny produktów dostępnych na indywidualne zamówienie uzgadniane są po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (nie dotyczy produktów pod specjalne zamówienie klienta zlecone już do realizacji). W tym celu należy kierować się wysyłanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

9. Ceny podane przy produktach są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Firma TERMA-TECH S.C  zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.

10. Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z naszą firmą. 


§ 7 DOSTAWA

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa produktu zostanie zrealizowana (po opłaceniu zamówienia wraz z kosztami wysyłki) w ciągu 7 dni roboczych (chyba, że sprzedawca wskazuje inny termin). Wyjątek stanowią produkty, które są w danym czasie niedostępne lub dostępne pod specjalne zamówienie Klienta (wyprodukowane pod Klienta). W takiej sytuacji Nabywca jest informowany telefonicznie lub za pomocą e -mail o proponowanym terminie dostawy produktu i formie płatności (zaliczka). Brak wpłaty należności za zakupiony towar może wstrzymać wysyłkę zamówionego towaru.

2. Sprzedawca dostarcza Produkty za pośrednictwem  firmy kurierskiej (bądź inną formą ustaloną z Klientem).

3. Możliwy jest odbiór osobisty produktów w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedawcą.

4. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie do każdego produktu.

6. Sprzedawca zastrzega, że towar wystawiony w sklepie internetowym może nie być dostępny od ręki. W celu uzyskanie pełnej informacji o dostępności towaru, zaleca się, aby klient skontaktował się przed zakupem ze sprzedawcą.


§ 8 PŁATNOŚĆ

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1. Przelewem bankowym - należność za zamówione towary wraz z kosztami wysyłki przelewana jest na konto Sprzedającego na podstawie faktury pro-forma.

2. Gotówką - ale tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia z tego faktu ze Sprzedającym.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Firmowy.

2. Wzór oświadczenia o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

4. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu rzeczy w przypadku, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta). Towar taki  w swoim opisie zawiera oznaczenie „towar służący zaspokojeniu indywidualnych potrzeb konsumenta” a konsument składając takie zamówienie oświadcza, że nie może skorzystać z ww. prawa do odstąpienia od umowy. 

8. Przez towar zawierający oznaczenie „towar służący zaspokojeniu indywidualnych potrzeb konsumenta”  rozumie się w szczególności:

a) wszystkie grzejniki zamawiane przez klienta w kolorze innym niż standardowy(biały RAL 9016 )

b) oraz wszystkie towary o których klient został poinformowany przed zamówieniem przy opisie produktu, że jest to „towar służący zaspokojeniu indywidualnych potrzeb konsumenta”.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).


§ 10 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I GWARANCYJNEGO

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność sprzedawanych produktów z tytułu rękojmi oraz w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. 

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży (z tytułu rękojmi) można składać pisemnie na adres Firmy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. 

3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży z tytułu rękojmi. 

5. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię- znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

6. Warunkiem korzystania z gwarancji jakości jest uruchomienie i montaż zamówionego produktu przez pracowników autoryzowanego serwisu producenta danego produktu, chyba, że dokument gwarancji stanowi inaczej.

7. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera. Jeśli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta wówczas Sprzedający poinformuje Kupującego o lokalizacji takiej placówki.

8. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Reklamacji podlegają wyłącznie wady istotne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


§ 11 FAKTURY

1. Dokument zakupu w postaci faktury VAT dostarczany jest na wyraźne żądanie klienta. Faktura na zamówione przez klienta produkty jest dostarczana w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail klienta .

2. Aby otrzymać fakturę, należy w momencie składania zamówienia podać poprawne dane niezbędne do wystawiania faktury VAT.

3. Faktura VAT jest dowodem zakupu.

4. W przypadku żądania przez Klienta paragonu fiskalnego, a następnie wystawienia na jego podstawie faktury, konieczne jest poinformowanie sprzedawcy o tym fakcie przed jego wystawieniem, w celu wprowadzenie do kasy fiskalnej nr NIP Klienta. 


§ 12 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest podmiot o którym mowa w § 1 pkt 13 Regulaminu prowadzący działalność gospodarczą  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Klienta określony jest w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wynikający z RODO poprzez przekazanie Klientowi informacji o klauzuli informacyjnej o której mowa w pkt 3. 

5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.


§ 13 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

7. Kupujący w sklepie akceptuje warunki umowy i postanowienia niniejszego Regulaminu.


Pliki do pobrania:

Pobierz: Klauzula-informacyjna.pdf

Pobierz: Odstapienie-od-umowy.pdf